معنی کلمه گرژان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرژان . [ گ ُ ] (اِخ ) گرژان یا گرزان نامی است که در دوره ٔ ساسانیان به گرجستان میداده اند. رجوع به گرجستان شود.