معنی کلمه ذوحجر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوحجر. [ ح ِ ] (ع ص مرکب ) خردمند. عاقل : هل فی ذلک قسم لذی حجر. (قرآن 89 / 5).