معنی کلمه بین الشدیدة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بین الشدیدة. [ ب َ نَش ْ ش َ دی دَ ] (ع ق مرکب ) (حروف ...) حروف بین الشدیدة و الرخوة؛ حرفهای حدوسط میان حروف شدیده و رخوه و آن هشت حرف است : الف ، ع ، ل ، ن ، ر، م ، و، و آن حروفی که هنگام سکون صدا در آن قطع نشود. (از لسان العرب ). رجوع به حرف شدید و رخوه شود.