معنی کلمه بین اظهرهم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بین اظهرهم . [ ب َ ن َ اَ هَُ رِ هَِ ] (ع ق مرکب )و هو نازل بین ظهریهم و ظهرانیهم و اظهرهم ؛ در میان ایشان (فرود آمده ). (از اساس البلاغة). هو نازل بین ظهریهم و ظَهرانَیْمهِم . (صحاح ). هو نازل بین ظهریهم و ظهرانیهم به صیغه ٔ مثنی و بین اظهرهم ؛ ای وسطهم وفی معظمهم و کل ماکان فی وسط شی ٔ و معظمه فهو بین ظهریه و ظهرانیه [ بصیغه ٔ مثنی ] . (از اقرب الموارد). و جئته بین ظهرانی النهار؛ آمدم او را در میان روز.(از اساس البلاغة). رأیته بین ظهرانی اللیل ؛ او را در فاصله ٔ میان شام و فجر دیدم . (از اقرب الموارد).