معنی کلمه حبتة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حبتة. [ ح َ ت َ ] (اِخ ) بنت مالک . صحابیه است . و قاضی ابویوسف شاگرد ابوحنیفه ٔ نعمان از اولاد او است .