معنی کلمه راویسمان د سن .. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راویسمان د سن پل . [ دُ س َ پ ُ ] (اِخ ) عبارت است از دیدار فوری و مافوق طبیعی که پل مقدس در آسمان سوم مستقیماً با خدا انجام داده است واین جریان بوسیله ٔ خود پل مقدس حکایت شده است .