معنی کلمه ذوجنبیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوجنبیل . [ ] (اِخ ) قلعه ای به یمن . (دمشقی ).