معنی کلمه بیماربانی کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بیماربانی کردن . [ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تمریض . پرستاری کردن . (از یادداشت مؤلف ).