معنی کلمه ثالم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثالم . [ ل ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از ثلم .