معنی کلمه طرفشة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرفشة. [ طَ ف َ ش َ ] (ع مص ) به آب رفتن .

تاریک شدن و سست گردیدن چشم : طرفشت عینه .

نگریستن و بشکستن نگاه را: طرفش فلان . (منتهی الارب ) (آنندراج ).