معنی کلمه ذوثمانیة سطوح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوثمانیة سطوح . [ ث َ نی ی َ ت َ س ُ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) صاحب هشت سطح . خداوند هشت روی . هشت وجهی .