معنی کلمه ضبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبان . [ ض ُب ْ با ] (ع اِ) ج ِ ضَب . (منتهی الارب ).