معنی کلمه وجه آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وجه آباد. [ وَج ْه ْ] (اِخ ) دهی جزء بخش شهریار شهرستان تهران . واقع در4 هزارگزی شمال راه آهن رباطکریم در جلگه . با هوای معتدل . سکنه ٔ 562 تن و آب آن از قنات تأمین می شود ومحصول آن غلات ، صیفی ، چغندر قند، انگور، انجیر و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).