معنی کلمه مضاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مضاء. [ م َض ْ ضا ] (ع ص ) کسی که عزمی استوار دارد. (از ذیل اقرب الموارد) (لسان العرب ). یقال : و انت مضاء علی ما عزمت علیه . (ذیل اقرب الموارد).