معنی کلمه شاه بانو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاه بانو. (اِ مرکب ) زن شاه . (فرهنگ نظام ). ملکه . شهبانو.

یکی از نامهای زنان است . (فرهنگ نظام ).