معنی کلمه زبل الفرس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبل الفرس . [ زِ لُل ْ ف َ رَ ] (ع اِ مرکب ) همان عمل میکند سرگین اسب که سرگین خر میکند. (اختیارات بدیعی ). کود اسبی هم خشک و هم مقدار ازتش زیاد است . از کود گوسفندی هم زودتر تأثیر میکند. این کود هم چون خشک است برای اراضی سنگین سرد متناسب است و چون گرم است ، عموماً در خزانه و گلکاری استعمال میشود. بهتر آن است که پهن را با کود گاوی مخلوط نموده بزراعت بدهند. هر اسب سالیانه 7000 کیلوگرم پهن میدهد. (دائرة المعارف فلاحتی تألیف بهرامی ). رجوع به مفردات قانون : زبل شود.