معنی کلمه گردیک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردیک . [گ ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سکمن آباد بخش حومه ٔ شهرستان خوی ، واقع در 28هزارگزی شمال باختری خوی و هزارگزی شمال راه شوسه ٔ سیه چشمه به خوی . هوای آن سردسیر و سالم و دارای 842 تن سکنه است . آب آنجا از قنات و چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی جاجیم بافی است . راه آن مالرو است . در 3هزارگزی جنوب خاوری قریه چشمه ٔآب معدنی وجود دارد. در دو محل بفاصله 4هزارگزی به نام گردیک بالا و پائین مشهور است و سکنه ٔ گردیک پائین 381 تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).