معنی کلمه صدئة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صدئة. [ ص َ دِ ءَ ] (ع ص ) یدی صدئة من الحدید؛ دست من بوی زنگ آهن گرفته . (منتهی الارب ).