معنی کلمه بیضای قاجار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بیضای قاجار. [ ب َی ْ ی ِ ] (اِخ ) نواب شاهزاده اﷲویردی میرزا از فرزندان خاقان صاحبقران است . در رمضان 1216 هَ . ق . متولد شد. چندی به حکمرانی شاهرود و بسطام گذرانید. پس از عزل ملتزم رکاب خاقانی بود به دارالخلافه فرار کرده بعتبات عالیات رفت و از آنجا به اسلامبول سفر نمود و به مجلس سلطان محمودخان عثمانی خواندگار روم پیوست و سپس به بغداد بازگشت . (از مجمعالفصحا ج 1 ص 31).