معنی کلمه ذوتلول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوتلول . [ ] (اِخ )نام جایگاهی است و در حدیث آمده است که به آخر الزمان بدانجا جنگی میان مسلمانان و رومیان خواهد بود.