معنی کلمه ذوتفاریج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوتفاریج . [ ت َ ] (ع ص مرکب ) خداوند تفرجه ها یعنی گشادگیها و شکافها .