معنی کلمه قابلیت انحلال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قابلیت انحلال . [ ب ِ لی ی َ ت ِ اِ ح ِ ] (ترکیب اضافی ، اِمص مرکب ) انحلال پذیری . رجوع به قابل انحلال شود.