معنی کلمه ذات الشری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات الشری . [ تُش ْ ش ِ ] (اِخ ) موضعی است معروف در قول بریق هذلی : کأن ّ عجوزی لم تلد غیر واحد و ماتت بذات الشری و هی عقیم .