معنی کلمه احامرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احامرة. [ اَ م ِ رَ ] (اِخ ) آبی است ازآن بنی نصربن معاویة.

گفته اند شهرکی است بنی شاش را. (معجم البلدان ).

در بصره مسجدی است که عامه آن را مسجدالاحامرة گویند و آن غلط است و صحیح مسجدالحامرة است . (معجم البلدان ).