معنی کلمه یک بخته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یک بخته . [ ی َ / ی ِ ب َ ت َ / ت ِ ] (ص نسبی ) زن که یک شوی کرده باشد. زن که یک شوی بیشتر نکرده یعنی شوی او نمرده و یا از شوی طلاق نگرفته و به شوی دیگر نرفته باشد. (یادداشت مؤلف ).

مرد که بیش از یک زن نگرفته است . (یادداشت مؤلف ).