معنی کلمه پراویستا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پراویستا. (اِخ ) شهری به سالونیک بر دامنه ٔ کوه پانژه دارای 3000تن سکنه . و این شهر در قدیم شهرتی بسیار داشت و مرکز ناحیتی است مرکب از چهل قریه بهمین نام دارای 24512 تن سکنه که اغلب مسلمانند وبقیه رومی و قبطی (؟) باشند و بدانجا سی و پنج مسجد و هفت کلیسیا باشد. (نقل به اختصار از لاروس و قاموس الاعلام ذیل پراویشته ).