معنی کلمه ذوتحتم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوتحتم . [ ت َ ح َت ْ ت ُ ] (ع ص مرکب ) هشاش . شادان .