معنی کلمه اجی بی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اجی بی . [ اِ ] (اِخ ) (بانک ...) در سندی که تاریخش از تشرین ِ اول (اکتبر) سال چهارم سلطنت کوروش در بابل است کبوجیه را شاهزاده خوانده و پولی را که او در بانک اجی بی گذاشته بود، مال او دانسته اند. این بانک از قرار اسنادی که بدست آمده ، بسیار معتبر بوده و در تاریخ به بانک اجی بی و پسران معروف است . (ایران باستان ج 1 ص 391).