معنی کلمه اجوفین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اجوفین . [ اَ وَ ف َ ] (ع اِ) تثنیه ٔ اجوف (در حال نصب و جر). رجوع به اجوفان شود.