معنی کلمه شاه آزمود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاه آزمود. [ زْ / زِ ] (ن مف مرکب ) مجرب از طرف شاه . شاه آزموده : چنان چون فریدون مرا داده بود ترا دادم این تاج شاه آزمود. فردوسی .