معنی کلمه گردیال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردیال . [ گ َ دِ ] (اِ) نوعی خرما در بم . قسمی خرما در جیرفت .