معنی کلمه حبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حبان . [ ح ِب ْ با] (اِخ ) صدائی بن بح ّ. رجوع به حبان بن بح ّ... شود.