معنی کلمه ذوبکم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوبکم . [ ب ُ ک ُ ] (اِخ ) موضعی است .