معنی کلمه راوق فروش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راوق فروش . [ وَ ف ُ ] (نف مرکب ) مخفف راوق فروشنده . باده فروش . می فروش : منم آن بید سوخته که به من دیده راوق فروش می بشود. خاقانی .