معنی کلمه اجلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اجلی . [ اَ لا ] (ع ص )آنکه مویش از پیش سر رفته بود.

که موی هر دو جانب پیشانی وی رفته باشد. مؤنث : جَلْواء.