معنی کلمه دانادوست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دانادوست . (ص مرکب ) دوستدار دانا. خواهان دانا : ما که دانا شدیم و دانادوست دانش ما بزیر دانش اوست . نظامی .

که صدیق دانا دارد. که یارخردمند دارد.