معنی کلمه اجلاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اجلاد. [ اَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ جَلد و جِلْد و جَلید. - اجلادُالانسان ؛ تن مردم و کالبد وی . ج ، اَجالد.