معنی کلمه ذوبحة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوبحة. [ ب َح ْح َ ] (ع ص مرکب ) مبتلی به بیماری بحة.

آنکه آواز گرفته دارد .