معنی کلمه طرف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرف . [ طُ رَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طُرفة. رجوع به طُرفة شود.