معنی کلمه ذوبتع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوبتع. [ ب َ ت ِ ] (اِخ ) لقب یکی از ملوک حمیر.