معنی کلمه اجزای عروض در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اجزای عروض . [ اَ ی ِ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به اجزاءِ شعر شود.