معنی کلمه سالویاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سالویاک . (اِخ ) حاکم نشین ایالت لوت بخش گوردون دارای 920 تن سکنه است و 460 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. در آنجا کلیسائی از قرن 18 وجود دارد.