معنی کلمه باذبین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باذبین . (اِخ ) نام مردی که رسول حجاج بود. ثعلب درباره ٔ مردی از بنی کلاب انشاد کرد : نشدتک هل سیرک ان سرجی و سرجک فوق بغل باذبینی . و این گفته نسبت باین مرد است . (از تاج العروس ).