معنی کلمه بیروان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بیروان . [ رَ ] (ص مرکب ) (از: بی + روان ) بی جان . بی روح . رجوع به روان شود.