معنی کلمه گردون شتاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردون شتاب . [ گ َ ش ِ] (ص مرکب ) کنایه از تندرو. سریعالسیر : من آن بادرفتار گردون شتاب ز بهر شما دوش کردم کباب . سعدی (بوستان ).