معنی کلمه جایریه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جایریه . [ ] (اِخ ) محلی است که در شعر زیر آمده است : الا یا حمام الجایریة هجت لی سقاماً و زفرات یضیق بها صدری فقالت حمام الجایریة ما اری علی ّ اذ امامت یارب من وزرِ. (از معجم البلدان ) (مراصدالاطلاع ).