معنی کلمه ژان دکاپادس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان دکاپادس . [ دُ دُ ] (اِخ ) نام رئیس دادگاه ژوستی نی ین . وی مردی باهوش و جاه طلب و حریص بود و امپراطور او را گرامی میداشت . و از جهت سؤرفتار خود منفور مردمان بود.