معنی کلمه ضباعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضباعة. [ ض ُ ع َ ] (اِخ ) دختر عامربن قرط. (منتهی الارب ).