معنی کلمه ذوبارق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوبارق . [ رِ ] (اِخ ) همدانی . لقب جعونةبن مالک است .