معنی کلمه حبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حبان . [ح َب ْ با ] (اِخ ) نام کوهی است میان معدن النقره و فدک .

نام وادی ایست به یمن . (آنندراج ).